Pohled od západu - vlevo v popředí hostovský dům, uprostřed trakt s refektářem a kuchyní, vpravo křídlo s celami sester a střešní terasou. Vzadu za kvadraturou přízemní trakt s knihovnou a oratoří, vlevo vzadu za zvonicí veřejná kaple  s přilehlou sakristií, infirmerií a kapitulářem.